1. ΤΑ ΕΘΝΗ: ΟΙ ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑ ΖΩΔΙΑ

Υπάρχουν πολλές ακόμη  πλευρές απ’ όπου θα μπορούσαμε να πλησιάσουμε αυτό το θέμα, εξετάζοντας τι είναι εκείνο που προδιαθέτει τους λαούς, τα έθνη και τις φυλές να ακολουθούν συγκεκριμένες γραμμές δράσης που τα χρωματίζουν είτε αντι - κοινωνικά είτε συν - εργατικά και καθορίζουν τις μεταξύ τους σχέσεις. Η τάση των γεγονότων την κάθε δεδομένη [ιστορική] εποχή μπορεί και να μην αντανακλά αληθινά τα βαθύτερα αυτά πεπρωμένα…

Βασικά και θεμελιακά οι ψυχές που διαμορφώνουν αυτά τα έθνη ή φυλές παραμένουν αποσπασμένες από κάθε συνταύτιση με αυτά μέχρι τον καιρό που οι ψυχές αυτές θα μπορούν να λειτουργούν πάνω στη γη [ως ψυχές]. Συνεπώς προτού οι αστρολόγοι μάθουν περισσότερα για την ομαδική αστρολογία και επίσης μέχρι να μάθουν πώς να προσδιορίζουν τις παρελθούσες επιδράσεις όπως κάνουν με τις  προβλέψεις τους, δεν θα τους είναι δυνατόν να καθορίσουν σωστά τα ζώδια που κυβερνούν τις διάφορές χώρες και έθνη, ή να ελέγξουν την ακρίβεια ή την ανακρίβεια αυτών που θα εκθέσω στους επόμενες πίνακες.
Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 63

Θα σας δώσω εδώ τις τωρινές επιδράσεις που διέπουν την προσωπικότητα των εθνών, όπως υποδεικνύονται από τα ζώδια που τα κυβερνούν. Πιστεύω ότι θα σκεφθείτε επισταμένως αυτά που σας μεταδίδω και σας βεβαιώ ότι έχουν ζωτική σημασία αυτήν την εποχή, ιδίως αν τα συγκρίνετε με όσα σας είπα σχετικά με τις ακτίνες των εθνών στον πρώτο τόμο της Πραγματείας επί των Επτά Ακτίνων

Θα σας δώσω δυο ζώδια για κάθε χώρα. Το ένα θα είναι η αναδυόμενη επίδραση που θα κυβερνήσει το εγώ ή την ψυχή της χώρας ή του έθνους και το άλλο αυτό που κυβερνά σήμερα την ακτίνα της προσωπικότητας μιας χώρας και διέπει έτσι τις μάζες. Μην ξεχνάτε ότι η ψυχή των λαών αντιπροσωπεύεται απ' αυτούς που ανταποκρίνονται στην επίδραση της ακτίνας της ψυχής και από το ζώδιο που την επηρεάζει (τον ωροσκόπο της, όπως θα μπορούσε να πει κανείς), ενώ οι μάζες κυβερνώνται από την ακτίνα της προσωπικότητας και επομένως από το ηλιακό ζώδιο της συγκεκριμένης χώρας.

Χώρα - Ωροσκόπος - Ακτίνα ψυχής - Ηλιακό Ζώδιο - Ακτίνα Προσωπικότητας

Αργεντινή.….Καρκίνος............Δεν έχει δοθεί......Ζυγός...........Δεν έχει δοθεί

Αυστρία..…...Ζυγός.................Τέταρτη..........…..Αιγόκερως........Πέμπτη

Βέλγιο...…....Τοξότης...….......Δεν έχει δοθεί......Δίδυμοι.........Δεν έχει δοθεί

Βραζιλία.…...Λέων..........…....Τέταρτη.........…...Παρθένος...............Δεύτερη

Γαλλία..…….Ιχθείς..................Πέμπτη.........…...Λέων.......................Τρίτη

Γερμανία…...Κριός..................Τέταρτη........…...Ιχθείς.......................Πρώτη

Ελβετία..…...Κριός..................Δεν έχει δοθεί…..Υδροχόος......Δεν έχει δοθεί

Ελλάδα.…....Παρθένος......…..Δεν έχει δοθεί.….Αιγόκερως......Δεν έχει δοθεί

Η.Π.Α...........Υδροχόος......…..Δεύτερη...............Δίδυμοι..........…….Έκτη

Ιαπωνία.........Σκορπιός....…....Δεν έχει δοθεί......Αιγόκερως......Δεν έχει δοθεί

Ινδία..............Κριός..........…....Πρώτη.................Αιγόκερως.....….....Τέταρτη

Ιρλανδία........Παρθένος....…...Δεν έχει δοθεί......Ιχθείς...........Δεν έχει δοθεί

Ισπανία..........Τοξότης.....…....Έκτη...............….Αιγόκερως.....…......Έβδομη

Ιταλία............ Λέων.........…....Έκτη............…….Τοξότης.........….....Τέταρτη

Κίνα...............Ταύρος……......Πρώτη..........… ...Ζυγός.............….....Τρίτη

Μ. Βρετανία ..Δίδυμοι..... .…..Δεύτερη.........…..Ταύρος............…....Πρώτη

Ολλανδία........Υδροχόος.…....Δεν έχει δοθεί.…..Καρκίνος........Δεν έχει δοθεί.

Πολωνία.........Ταύρος......…...Δεν έχει δοθεί.......Δίδυμοι......Δεν έχει δοθεί

Ρουμανία........Λέων........…....Δεν έχει δοθεί........Κριός.......Δεν έχει δοθεί

Ρωσία.............Υδροχόος.….....Έβδομη.................Λέων..........……....Έκτη

Σκανδιναβία... Ζυγός.......…....Δεν έχει δοθεί........Καρκίνος....…Δεν έχει δοθεί
    (4 έθνη)

Τουρκία..........Καρκίνος.......Δεν έχει δοθεί.........Σκορπιός......Δεν έχει δοθεί

Φιλανδία........Αιγόκερως......Δεν έχει δοθεί.........Κριός................Δεν έχει δοθεί


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο πίνακας ακολουθεί την αλφαβητική σειρά και όχι το βαθμό σπουδαιότητας και επίδρασης μιας χώρας ή ενός έθνους.
 Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 66-68

Νομίζω επίσης ότι θα άξιζε να υποδείξω τα ζώδια που κυβερνούν μερικές από τις πρωτεύουσες των χωρών τις οποίες αναφέραμε... Η συγκέντρωση της άμεσης ανταπόκρισης των πολιτών ενός έθνους διακρίνεται συνήθως στην ποιότητα (αν μπορώ να την ονομάσω έτσι) της πρωτεύουσάς τους και από τις αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί.

Θα ήθελα να τονίσω ότι στην [αποκαλούμενη κάποτε] Βρετανική Αυτοκρατορία υπάρχουν πολλές σπουδαίες και ξεχωριστές περιοχές που οι ίδιες εξουσιάζονται οριστικά από ορισμένα κυβερνώντα ζώδια... Καθώς θα έχετε παρατηρήσει η Μεγάλη Βρετανία κυβερνάται από τους Διδύμους και τον Ταύρο και συνεπώς οι αρχές της πολλαπλότητας και της ολοκλήρωσης εντυπάρχουν ταυτόχρονα. Η δυαδικότητα και η τριαδικότητα (Αγγλία, Σκοτία και Ουαλία) και επίσης η διαφοροποίηση, είναι οι καθοριστικές όψεις την αυτοκρατορία. Κάτω από τον κυριότερο έλεγχο των Διδύμων και του Ταύρου δρουν οι εξής δυνάμεις:


Εγωϊκός Κυβερνήτης - Κυβερνήτης της Προσωπικότητας

Αυστραλία.............Παρθένος........6...............Αιγόκερως.......10

Ινδία......................Κριός...........…1 ...............Αιγόκερως.......10

Καναδάς................Ταύρος............2 ...............Ζυγός.................7

Νέα Ζηλανδία........Δίδυμοι...........3 ...............Παρθένος...........6

Νότιος Αφρική.......Κριός..............1 ...............Τοξότης.............9

...Αυτές οι χώρες συνδέονται με τη μητρική-χώρα μέσω των πλανητικών κυβερνητών τους και σ’ αυτή τη δήλωση σας μεταδίδω μια συγκεκριμένη νύξη. Τα ζωδιακά σημεία συνδέονται, αλλά οι πλανήτες έχουν μεγαλύτερη επίδραση σ’ αυτό το στάδιο της εξέλιξης...

Μια ανάλυση των ζωδίων που κυβερνούν τις διάφορες χώρες θα κάνει φανερές ορισμένες εξέχουσες συνθήκες και ακόμη και με τη μικρή γνώση της εσωτερικής αστρολογίας που είναι τώρα διαθέσιμη, θα κάνει να ξεπηδήσουν στο νου σας ορισμένες συγκεκριμένες πληροφορίες σαν ζωτικά επεξηγηματικές.

Ο Αιγόκερως π.χ. σπανίως εμφανίζεται σαν ζώδιο που κυβερνά την εγωϊκή έκφραση οποιουδήποτε έθνους, αλλά αρκετά συχνά εμφανίζεται σαν κυβερνήτης της εκδήλωσης της προσωπικότητας ή της εξωτερικής χώρας. Η Αυστρία, η Ελλάδα, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Ισπανία έχουν σαν κυβερνήτη της προσωπικότητάς τους τον Αιγόκερω, ενδεικτικό της ηλικίας, της αποκρυστάλλωσης και του υλισμού. Μια μικρή μελέτη των συνθηκών και του σημερινού σημείου εξέλιξης θα καταστήσει φανερό αυτό το γεγονός. Στην επόμενη μεγάλη φυλή που θα ακολουθήσει την τωρινή, ο Αιγόκερως θα εμφανιστεί σαν κυβερνήτης της εγωικής έκφρασης, γιατί η ψυχή θα αποκτήσει τότε μεγαλύτερο έλεγχο και ορισμένες μεγάλες ομάδες ανθρώπινων όντων (αυτές που αποτελούν τώρα τα σημερινά έθνη) θα είναι έτοιμες για μύηση πάνω στη βουνοκορφή του Αιγόκερω.
Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 68-69

Θα επιστήσω εδώ την προσοχή σας στο γεγονός ότι η αστρολογία που εννοώ, είναι εκείνη που ασχολείται με τις δραστικές ενέργειες - με τη φύση και την προέλευσή τους. Θα επαναλάβω εδώ όπως έχω κάνει συχνά προηγουμένως, ότι δεν ασχολούμαι με την προφητική αστρολογία. Στο μέλλον η έμφαση στην αστρολογία θα αποδίδεται στις διαθέσιμες ενέργειες και στη χρήση που μπορούμε να κάνουμε των ενεργειών αυτών και στην ευκαιρία που προσφέρουν σε κάθε δεδομένη στιγμή.
Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 75

Αν οι σπουδαστές θελήσουν να μελετήσουν αυτές τις πληροφορίες και να τις συσχετίσουν με όσα αναφέρονται αλλού....οι αμοιβαίες σχέσεις που εμφανίζονται τώρα στα παγκόσμια ζητήματα θα ιδωθούν ως αποτέλεσμα της δράσης αυτών των δυνάμεων και ενεργειών και συνεπώς, ως ένα βαθμό, αναπόφευκτες. Η χρήση της ενέργειας μπορεί είναι σε λάθος κατεύθυνση, και να αποφέρει χωριστικότητα και αναταραχή· μπορεί να είναι  προς την ορθή κατεύθυνση, οδηγώντας τελικά σε αρμονία και κατανόηση· πλην όμως η ενέργεια είναι στη θέση της και τα αποτελέσματά της δεν μπορεί παρά να γίνονται αισθητά.

Οπως συμβαίνει στην ατομική ζωή, με τα αποτελέσματα της επίδρασης της ψυχικής ενέργειας πάνω στη μορφική όψη, θα κυριαρχεί η μια ή η άλλη ακτίνα. Αν το άτομο ή το έθνος είναι πνευματικά προσανατολισμένο, το αποτέλεσμα της κρούσης της ενέργειας θα είναι καλό και θα οδηγεί στην εκπλήρωση του θείου σχεδίου και έτσι θα είναι καθ’ ολοκληρίαν δημιουργικό. Εκεί όμως όπου κυριαρχεί η δύναμη της προσωπικότητας, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά και ενδέχεται να παρεμποδίζουν προσωρινά το Θείο Σκοπό.

Οπωσδήποτε όμως ακόμη και η δύναμη που στρέφεται σε καταστροφικούς σκοπούς μπορεί και όντως το κάνει, να λειτουργήσει για καλό, επειδή η τάση της εξελικτικής δύναμης είναι αμετάβλητη, καθώς βασίζεται  στη Θέληση-για-το-καλό αυτής της ίδιας της Θεότητας. Η ψυχική ενέργεια που εισρέει μπορεί να επιβραδυνθεί ή να επιταχυνθεί κατά την πορεία της, ανάλογα με το σκοπό, την έφεση και τον προσανατολισμό της οντότητας (ανθρώπινης ή εθνικής)· μπορεί να εκφράσει ψυχικό σκοπό, ή προσωπικό εγωισμό αλλά η εγγενής παρόρμηση για βελτίωση αναπόφευκτα θα θριαμβεύσει.
Πεπρωμένο των Εθνών, σ. 93-94

    (Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη) 

3 σχόλια:

 1. ποση βλακεια εχει αυτο το κειμενο?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Για τον προηγούμενο ανώνυμο : τόσα ξέρεις τόσα λες. Η άγνοιά σου είναι όση και η βλακεία σου. ΑΝΙΚΗΤΗ.
   Ζήσε και πέθανε μέσα στην άγνοια και την βλακεία σου.

   Διαγραφή
 2. Για τον προηγούμενο ανώνυμο : τόσα ξέρεις τόσα λες. Η άγνοιά σου είναι όση και η βλακεία σου. ΑΝΙΚΗΤΗ.
  Ζήσε και πέθανε μέσα στην άγνοια και την βλακεία σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή